Tüzük

Paylaş

   Sendikamız tüzüğünü PDF formatında indirmek için lütfen tıklayınız

 


SOSYAL-İŞ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER

MADDE - 1) SENDİKANIN ADI

Sendikanın adı, Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası, kısa adı SOSYAL-İŞ’dir.

 

MADDE - 2) SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ

Sosyal-İş Sendikası'nın Genel Merkezi Ankara’dadır. Açık adresi, Ziya Gökalp Caddesi No: 36/16 Kızılay/Ankara'dır.

Genel Merkez adresi Genel Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

 

MADDE- 3) SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU VE FAALİYET ALANI

Sosyal-İş Sendikası’nın kapsadığı işkolu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 4. Maddesinin ekli (1) sayılı cetvelin 10 sıra numaralı “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoludur.

Sosyal-İş Sendikası’nın faaliyet alanı, İş Kolları Yönetmeliği’nde tanımlanan 10 sıra numaralı  “Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar” işkoluna giren olan her türlü işler ile bu işyerlerinde yürütülen asıl işe yardımcı işyerleri ve işlerdir. Yasa ya da yönetmelikte yapılacak değişiklikler ile 10 sıra numaralı işkolunda yer alacak işler de sendikanın faaliyet alanı içinde yer alır.

 

MADDE - 4) SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ

Sosyal-İş Sendikası, sınıf ve kitle sendikacılığını, diğer bir ifade ile, işçilerin sermaye sınıfına karşı çıkarlarının birlikteliğini esas ve temel alan bir sendikal anlayışın sahibidir.

Bu temel anlayışla; İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının, çoğulcu ve katılımcı demokratik bir ortamda kazanılıp geliştirilebileceğinin bilincinde olarak, kapitalist sömürünün sonucu olan her türlü soruna, yoksulluğa, baskıya ve yabancılaşmaya karşı durmayı ve mücadele etmeyi,

- Çoğulcu, katılımcı parlamenter demokrasiyi esas alan, işçi sınıfının hak ve çıkarlarını koruma ve geliştirmeye yönelik bu süreçte her türlü şiddet kullanımına karşı çıkmayı ve meşru bir tutum izlemeyi,

- İşçi sınıfının sendikal örgütlerinin, sermaye sınıfı, devlet, hükümet ve her türlü siyasi parti örgütlenmeleri karşısında, örgütsel bağımsızlığını özenle korumayı, emek-sermaye cepheleşmesinde emekten yana atılan adımlara destek vermeyi

- Çalışma yaşamı başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadına yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve sömürüye karşı, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alarak, mücadele etmeyi ve politika üretmeyi

- Ulusal ve uluslararası alanda her türlü militarist politikalara, savaş ve şiddet uygulamalarına karşı; barışı ve halkların kardeşliğini savunmayı, insan hakları ve demokratik haklar temelinde eşitlik mücadelesinin içinde yer almayı,

- Kapitalizmin doğa ve çevreyi yok etme politika ve uygulamaları karşısında ekolojik yaşamı savunmayı, bu alanda sürdürülen uygulamalar karşısında insan, toplum ve doğa merkezli politikaları benimsemeyi ve bunun gerçekleşmesi için mücadele etmeyi,

- Toplumsal değişme ve gelişme sürecinde ve bugün içinde bulunduğumuz koşullarda sermayenin üst düzey temsilcileri dışında kalan ve yaşamlarını işgücünü satarak aldığı ücretle sürdüren her meslekten çalışanın işçi sınıfı kapsamında sayılması gerektiği olgusu karşısında, çeşitli yol ve yöntemlerle bölünmüş olan ve daha da bölünmeye çalışılan emekçilerin birliğinin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı,

- Nesnel konumları dolayısı ile emek sermaye çelişkisinde taraf olan ve tüm ücretlilerden oluşan Türkiye İşçi Sınıfının, hak ve özgürlüklerini kazanma ve geliştirmeye yönelik mücadelesinde birlikteliğini sağlamak için çalışmayı ve bu birlikteliği siyasal görüş, mezhep, etnik köken vb. farklılıklar gözeterek parçalama girişimlerine karşı açıkça tavır almayı ve bu bağlamda,

- Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin, tüm işçilerin, işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,

- Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkıp, demokrasiyi korumayı, yerleştirmeyi ve geliştirmeyi,

- Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına ve sözleşmelere koşut olarak sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz hayata geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma yaşamı ve koşullarını çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,

- Bilimsel teknolojik gelişme ve sonuçlarının çalışanların zararına işlemesini öngören düzenlemelere karşı durmayı ve bu girişimleri önleyecek önlemleri almayı,

- Toplumsal kalkınmayı, demokratik olmayan yöntemlerle sürdürme anlayış ve uygulamalarına karşı mücadele etmeyi,

Sendikal çalışma ve faaliyetin her safhasında, sendika içi demokrasiyi, tüm organların seçimle belirlenme ve üyelerin sendikal etkinliklere demokratik katılımının sağlanması anlamında üyenin söz ve karar sahibi olma ilkesini, kısaca demokrasiyi ve demokratik hukuk anlayışını her alanda egemen kılmayı,

Temel amaç ve ilke sayar.

 

MADDE - 5) SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,

b) İşkolunda çalışan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

c) Çalışma hakkı ve işgüvencesinin yaşama geçirilmesi; Sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi; tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek,

d) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

e) Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, işsizlik sigortasının kapsamının geliştirilmesini, kadın, genç, çocuk ve engelli işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,

f) Kadın erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin sendika çalışmalarında hayat bulması için gereken önlemleri almak, işkolunda yer alan işçi kadınların sendikaya kazanılması ve üye olan işçi kadınların sendikal çalışmalara etkin katılımını sağlamak amacıyla kadın komisyonları kurmak,

g) Sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde diğer bir ifade ile işçinin sermaye sınıfına karşı çıkarlarının birliği bağlamında, üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri ve enstitüler kurmak,

h) Üyelerin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,

ı) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklarda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalarda taraf olmak,

i) Üst kuruluşlara ve uluslararası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ve emekçiler yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak işbirliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışında yapılan toplantılara ve gezilere katılmak.

j) Yasanın öngördüğü koşullar gözetilerek üyelerinin işsizlik, evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, yaşlılık, emeklilik, askerlik, ölüm ve grev gibi durumlarda ve eğitim amacıyla, kendileri veya yakınlarına gerekli yardımların sağlanması yolunda sağlam ve kalıcı çözümler üretmek, bu amaçla kurulacak sandık ya da oluşturulacak fonlara yardımcı olmak, katkı sağlamak,

k) Amaç ve görevlerinin gerektirdiği her türlü taşınır ve taşınmaz mal satınalmak, satmak, devretmek, taşınmazları üzerinde amaçları doğrultusunda tesisler kurmak, gerektiğinde inşaat yapmak, yaptırmak, taşınmazları üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm haklarını kullanmak,

l) Bağış olmamak üzere, üyeleri için kooperatif ve vakıf kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara katılmak ve gerektiği hallerde bu kuruluşlara nakit mevcudunun %10’undan fazla olmamak koşuluyla kredi vermek.

m) Üyelerinin Sendika Tüzüğünün amaç ve ilkelerini benimsemelerini sağlamak,

n) Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

o) Nakit mevcudunun %40’ından fazla olmamak üzere sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmaktır.

 

MADDE - 6) ÜYELİĞİN KAZANILMASI

a) Sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışıyor olmak ve 15 yaşını doldurmuş olmak

b)  Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Genel Yönetim Kurulu’nun kararıyla e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik başvurusunun en çok otuz gün içinde Genel Yönetim Kurulu’nca reddedilmemiş olması durumunda üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

c) Genel Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu e-Devlet kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazılı olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda belirtilen süre ve koşullarda yetkili iş mahkemesine dava açma hakkı saklıdır.

d) Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. İşlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakanlığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, sendikanın Bakanlığa bildireceği yetkili kullanıcı tarafından gerçekleştirilir.

 

MADDE - 7) ÜYELİKTEN AYRILMA

a) Sendikanın üyeleri, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme, e-Devlet kapısı üzerinden sendikaya çekilme bildirimi tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlik kazanır.

b) Üyelikten çekilen işçi bir ay daha aidat ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE - 8) ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Sendika amaç ve ilkeleriyle tüzük hükümlerine, yetkili organ kararlarına aykırı davranışta bulunan, Sendikayı kişisel çıkarları için kullanan üyeler, Genel Yönetim Kurulu’nun istemi ile Disiplin Kurulu’nun uygun bularak Merkez Genel Kurulu’na götürmesi ve Merkez Genel Kurul kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

 

BÖLÜM II - SENDİKANIN YAPISI

MADDE - 9) SENDİKANIN ORGANLARI

1) YÖNETİM ORGANLARI

A - GENEL MERKEZ ORGANLARI

a) Genel Kurul

b) Genel Yönetim Kurulu

c) Genel Denetim Kurulu

d) Genel Disiplin Kurulu

B - ŞUBE ORGANLARI

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetim Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

2) DANIŞMA ORGANLARI

a) Başkanlar Kurulu

b) Genel Temsilciler Kurulu

c) Şube Temsilciler Kurulu

 

MADDE - 10) GENEL KURULUN OLUŞUMU

a) Genel Kurul Sendikanın en yetkili karar organıdır.

b) Genel Kurul, Sendikanın toplam üye sayısı, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte 1000’den az ise üyelerden, 1000’den çok ise delegelerden oluşur.

c) Delege esasına göre yapılacak Genel Kurul, yasada doğal delege olarak belirlenen Sendikanın Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurulu üyeleri ile Şube Genel Kurullarınca ve şube kurulmamış olan bölgelerde işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek toplam 200 delegeden oluşur.

d) Yukarıdaki ( c ) fıkrasında belirlenen doğal delege toplamı, delege tam sayısından çıkarılır ve Sendikanın toplam üye sayısı geri kalan delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek, o şubenin Genel Kurul'a katılacak delege sayısı belirlenir. Genel Merkeze bağlı işyerlerinden belirlenecek delege sayısı için de aynı yöntem uygulanır. Belirlenen bu delegelerin toplamı delege tam sayısının altında kalırsa eksik kalan delegeler bölme işleminin sonucunda ortaya çıkan artık sayılar dikkate alınarak büyükten küçüğe şubelere birer delegelik ilave edilerek delege tam sayısı tamamlanır. Ancak, üye sayısına bakılmaksızın her şube, genel kurulda en az iki delege ile temsil edilir.

Şube bulunmayan ya da doğrudan Genel Merkeze bağlı işyerlerinden seçilecek Merkez delegelerin seçiminde, Şube Genel Kurulu delegelerinin seçimindeki yöntem uygulanır.

 

MADDE - 11) GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a) Gündemi Genel Yönetim Kurulunca saptanan Genel Kurul, en geç 4 (dört) yılda bir Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceği yer, gün ve saatte toplanır.

b) Genel Kurul toplantısının gündemi ile yer, gün ve saati en az on beş gün önce Sendika resmi internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, on beş günden çok olamaz. Seçim yapılacak genel kurullarda toplantının gündemi ile yapılacağı yer, gün ve saati toplantı gününden en az on beş gün önce yetkili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak delege ya da üyeleri gösteren liste de eklenir.

Ayrıca Genel Kurula katılacak delegelerin, ilgili seçim kurulu başkanlığınca onaylanmış listesi ile diğer hususlar, genel kurul tarihinden 7 gün önce ve 3 gün süre ile sendika merkezinin bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir.

c) Genel Kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa ikinci toplantı en çok 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır. Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.

d) Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu çalışma, hesap raporu ve Denetim Kurulu raporu, yeminli mali müşavir raporu ile varsa Genel Disiplin Kurulu Kararları ve gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.

e) Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Başkanlık Kurulunun seçimini yönetir.

f) Genel Kurul, Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul defterine yazılarak Başkanlık Kurulu üyelerince imzalanır.

g) Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

h) Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

 

MADDE - 12) GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10’unun yazılı istemiyle istenilen gündem maddesini eklemek,

b) Genel Yönetim ve Genel Denetim Kurullarının raporları ile yeminli mali müşavirlerin raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Genel Disiplin Kurulu Kararlarını onaylamak ya da kaldırmak ve üyelikten çıkarma kararı vermek,

d) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

e) Oylamaya katılan delege veya üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapmak,

f) Şubeler açmak ya da bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek, şube kapatılmasına veya birleştirilmesine karar vermek ya da bu konuda Genel Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

g) Oylamaya katılan delege veya üye sayısının 2/3 oyu ile ulusal konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olmak ya da üyelikten ayrılma kararı vermek,

h) Sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,

ı) Gerektiğinde taşınmaz mal satın alınması, mevcutların satılması, taşınmazlarında sendikanın amaç ve görevlerine uygun tesisler yaptırılması, taşınmazların üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm yasal hakların kullanılması, taşınır ya da taşınmaz tüm malların teminat ve ipotek verilmesi, bankalardan kredi alınması konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

i) Oylamaya katılan delege veya üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile sendikanın tüzel kişiliğine son vermek, para, taşınmaz ve mal karşılığının tasfiyesini karara bağlamak,

j) Gizli oyla Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile konfederasyon Genel Kurullarına katılacak delegeler ve yedekleri seçmek,

k) Yasaya aykırı olmamak üzere delege seçiminde uyulacak esasları belirlemek.

 

MADDE - 13) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarda toplanır.

a) Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu kararı ile,

b) Genel Kurul Delegelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Olağanüstü Genel Kurula, genel kurullarını yapmış şubelerin delegeleri ile genel kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır.

d) Olağanüstü Genel Kurul, gündemi ile bağlıdır.

e) Olağanüstü Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

f) Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu’nun bu konudaki kararından veya Genel Denetim Kurulu ya da delegelerin yazılı ve gerekçeli isteminin Sendikaya ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içinde toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

 

MADDE - 14) SENDİKANIN ZORUNLU ORGANLARINDA GÖREV ALACAK- LARDA ARANACAK NİTELİKLER

Sendika yöneticisi olabilmek için, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun aradığı niteliklere sahip olmak zorunludur.

 

MADDE - 15) GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE SEÇİMİ

Genel Yönetim Kurulu, Sendika Genel Kurulu tarafından sendika üyeleri arasından seçilen bir Genel Başkan ve bir Genel Sekreter ile üç Genel Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere beş asıl üyeden oluşur. Genel Kurulda asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul toplantısında oy kullanan ve oyları geçerli sayılan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir. İlk turda kullanılan oyların 2/3 nitelikli çoğunluğu sağlanamaz ise, ikinci turda seçilmek için salt çoğunluk aranır. İkinci turda salt çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü turda oylamaya katılan delegelerin en çok oyunu alan aday/adaylar seçilmiş olur. Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleri, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Üst Kurul asıl ve yedek üyeleri için 2/3 oy oranı aranmaz. Adı geçen üyelikler için çoğunluk esas alınır.

Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinin bir ya da birkaçının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, Genel Sekreter, eksilen üye sayısı kadar yedek üyeyi -en çok oy almış bulunanlardan başlayarak oy sırasına göre- en geç bir ay içinde Genel Yönetim Kurulu toplantısına çağırır. Bir ay içinde çağrıya yanıt vermeyen yedek üyenin yerine, bir sonraki en çok oy almış yedek üye çağırılır.

Genel Yönetim Kurulu üye sayısı böylece tamamlandıktan sonra kurul üyeleri boşalan görev ya da görevler için kendi içinden ve salt çoğunlukla yenisini ya da yenilerini seçer. Görevden ayrılmamış kurul üyelerinden birisi eksilen göreve seçilirse, onun yerine de aynı biçimde başka bir üye seçilir.

Tüm üyeliklerin aynı anda boşalması durumunda, Genel Denetim Kurulu’nun çağrısı üzerine yedek üyeler toplanarak kendi aralarında görev bölümü yaparlar.

Ayrılmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra Genel Yönetim Kurulu asıl üye sayısı yarıdan aşağıya düşerse, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri ya da Genel Denetim Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır. Genel Kurul bu süre içinde toplanmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine, iş davalarına bakmakla görevli yerel mahkeme, üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

MADDE - 16) GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ

Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan’ın başkanlığında yapacağı ilk toplantıda kendi içinden Mali İşler, Toplu İş Sözleşmesi, Örgütlenme, Eğitim ve Araştırma, Hukuk İşleri, Uluslararası İlişkiler, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler ve Eşgüdüm Dairesi Başkanlarını seçer.

Genel Yönetim Kurulu on beş günde bir, önceden saptanan günde, Genel Başkanın yönetiminde toplanır. Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkanın yokluğunda, Genel Sekreterin başkanlığında toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması durumunda Genel Başkanın katıldığı görüş Genel Yönetim Kurulu kararını oluşturur.

Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.

Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

 

MADDE - 17) GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonra en yetkili karar ve yürütme organıdır. Genel Yönetim Kurulu görev ve yetkileri şunlardır.

a) Tüzükle belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,

b) Uzmanlık dairelerinin başkanlarını belirlemek için görev bölümü yapmak,

c) Tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,

d) Genel Kurulu ve Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak,

e) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,

f) Genel Kurula sunulacak çalışma, hesap raporları ile bütçeyi ve Tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlamak,

g) Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeler açmak, sınırlarını saptamak, kurucu yönetim kurulu üyelerini atamak, yine Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeleri birleştirmek ve şubeleri kapatmak (Ancak Genel Yönetim Kurulu, şube sınırları içindeki işyerlerini şube genel kurulundan önceki altı ay içinde başka şubeye bağlayamaz),

h) Üyelik başvurularını karara bağlamak,

ı) Tüzükle belirlenen amaçların gerçekleşmesi için bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,

i) Eğitim çalışmaları yapmak,

j) Sendika adına anlaşmalar yapmak,

k) Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

l) Boşalması durumunda, Genel Başkan ve Genel Sekreteri kendi üyeleri arasından seçmek, ancak bu seçim, Genel Yönetim Kurulu üye sayısı yedek üyelerle tamamlandıktan sonra yapılır.

m) Uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,

n) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

o) Yasanın aradığı niteliklere sahip üyeleri arasından seçimle belirleyeceği işyeri sendika temsilcilerini atamak gerektiğinde seçimleri yenilemek,

ö) Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak ve açılan davalara taraf olmak,

p) Sendikaya taşınır ve Genel Kurulun yetki vermiş olması durumunda taşınmaz mal alınmasına, gerektiğinde satılmasına, mevcut ya da satın alınacak taşınır-taşınmaz malların teminat ve ipotek verilmesine, taşınmazlarında gerektiğinde sendikanın amaçlarına ve görevlerine uygun tesisler yaptırılmasına, taşınmazların üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm yasal hakların kullanılmasına, bankalardan kredi alınmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri ve onların yetkilerini belirlemek, demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzemeyi demirbaş defterine kaydetmek ve bu demirbaşların satış ve terkinini doğrudan veya oluşturacağı komisyon eliyle yapmak,

r) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya ait ve özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak temsilcileri saptamak,

s) Genel Denetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

ş) Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,

t) Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan Sendika üyelerini ve yöneticilerini Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

u) Gerekli gördüğü il ve bölgelerde Genel Yönetim Kuruluna bağlı olarak “il temsilcisi” atamak ya da “il temsilciliği” oluşturmak, görev ve yetkilerini belirlemek.

 

MADDE - 18) GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Sendikayı yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,

b) Sendika içinde uyumu ve düzeni sağlamak,

c) Genel Kurul toplantısını açmak, Genel Yönetim Kuruluna, Danışma Kurullarına başkanlık etmek, Sendikaca düzenlenen tüm toplantıları yönetmek,

 

MADDE - 19) GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Sekreter, Genel Başkanın görevlerini yerine getirmesinde en yakın yardımcısı olup, kendisine bağlı uzmanlık dairesi başkanlığının yanısıra, Genel Başkanın kendisine devredeceği Genel Başkana ait yetkileri de kullanır. Genel Başkanın yokluğunda Genel Başkana vekâlet eder. Ayrıca;

a) Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve gereklerinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamını ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmaları yapmak,

b) Genel Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce Genel Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,

c) Genel Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanması için uzmanlık daireleri arasında eşgüdüm sağlamak,

d) Sendika personelinin düzenli çalışmalarını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek.

 

MADDE - 20) GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

Genel Denetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Kurul salt çoğunlukla karar alır. Başkan dâhil her üye bir oy hakkına sahiptir.

 

MADDE - 21) GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Tüzüğe uygun olarak, yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha düzenli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için Genel Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

c) Her denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonunda da Genel Kurula rapor vermek,

d) Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine şubeleri denetlemek,

e) Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını istemek.

 

MADDE - 22) GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

Genel Disiplin Kurulu Genel Kurulca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Genel Disiplin Kurulu Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür.

Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kayıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmak zorundadır ve kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilir.

 

MADDE - 23) GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Disiplin Kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir:

  1. Uyarma,
  2. Kınama
  3. Sendika üyeliğinden geçici çıkarma,
  4. Sendika üyeliğinden kesin çıkarma,

Genel Disiplin Kurulu, Sendika Anatüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üye, Genel Merkez ve Şubelerin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri hakkında soruşturma yaparak; savları yerinde görürse, eylemin ağırlık derecesine göre; yukarıda sayılan cezalardan birini ya da aklama kararı verir.

“Sendika Üyeliğinden Geçici Çıkarma” kararı verilmesi durumunda, kararda belirlenen süre içinde ilgili yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz ve özlük haklarından yararlanamaz.  “Sendika Üyeliğinden Kesin Çıkarma” istemiyle Genel Kurula sevk kararı söz konusu ise, karar tarihi ile izleyen Sendika Genel Kurul tarihi arasında kalan süre içinde, ilgili yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz, özlük haklarından yararlanamaz. Aklanan yöneticinin özlük hakları iade edilir.

Genel Disiplin Kurulu tarafından verilen “Sendika Üyeliğinden Kesin Çıkarma” kararı ilk toplanacak  Genel Kurula sevk edilir.

Genel Disiplin Kurulu tarafından verilen  “Sendika Üyeliğinden Kesin  Çıkarma” cezası Genel Kurul’da görüşülene kadar sendika üyeliği devam eder.

Genel Disiplin Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedek üyeler çağrılır.

Genel Disiplin Kurulunca verilen kararlar Genel Yönetim Kurulunca uygulanır.

Genel Disiplin Kurulunun görev ve  yetkileri Genel Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği ile belirlenir.

 

MADDE – 24) ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI

a) Sendika çalışmalarının verimli yürütülmesi, örgütlenmenin etkin bir şekilde sağlanması ve demokratik işbölümü sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendikanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Genel Yönetim Kurulu kararı ile şubeler kurulabilir. Şubeler, kendi faaliyet bölgesi içerisinde Anatüzük, Yönetmelik ve Genel Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil ederler.

b) Genel Yönetim Kurulu kararı ile açılmasına karar verilen şubeler; yasalarda belirtilen şube kuruculuğu niteliklerine sahip kişiler tarafından ve sendikalar kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak kurulur. Genel Yönetim Kurulu biri başkan olmak üzere gerekli niteliklere sahip beş kişilik kurucular kurulu saptar.

Kurul ilk toplantısında kendi arasında bir sekreter ve bir sayman belirler. Kurucuların listesi, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nda yazılı belgelerle birlikte ilgili şubenin bulunduğu ilin Valiliğine bildirilir.

c) Bu biçimde kurulan şubeler, en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurulunu yapmakla yükümlüdürler.

d) Şubelerin faaliyet alanları ile bağlı işyerlerinin belirlenmesi ve bu konudaki değişikliklerde Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

MADDE - 25) ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

a) Şube Genel Kurulu, şube sınırları içindeki üye sayısı şube zorunlu organlarında görevli üyelerle birlikte 500’den az ise üyelerden, 500’den çok ise delegelerden oluşur.

b) Delegelerle yapılacak olan Şube Genel Kuruluna, şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yasanın kendi genel kuruluna delege olarak katılması öngörülen kurul üyeleri doğal delege sıfatıyla katılırlar. Delegelerle yapılacak olan Şube Genel Kurulu;

1- Üye sayısı 1000’in altında olan şubelerde işyerlerinden seçilecek delegeler ve doğal delegeler dahil toplam 100 delege ile,

2- Üye sayısı 1001-2500 arasında olan şubelerde işyerlerinden seçilecek 100 delege ve doğal delegelerin toplamı ile,

3- Üye sayısı 2501 ve fazla olan şubelerde işyerlerinden seçilecek 120 delege ve doğal delegelerin toplamı ile toplanır.

c) Şube Genel Kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, Genel Yönetim Kurulu’nca, şube sınırları içindeki toplam üye sayısının toplam delege sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenip ilgili şubeye genel kuruldan bir ay önce bildirilir. Ancak üye sayısı bir delegelik için gerekli üye sayısından az olan işyerleri, bir delege için gerekli sayı dikkate alınıp birleştirilerek şube genel kurulunda temsil edilir. Birleştirilecek işyerleri ile ilgili esas ve kriterler gerekçeleri ile birlikte Genel Yönetim Kurulu’nca şube genel kurulundan en geç iki ay önce şubelere bildirilir. Belirlenen bu delegelerin toplamı delege tam sayısının altında kalırsa eksik kalan delegeler bölme işleminin sonucunda ortaya çıkan artık sayılar dikkate alınarak büyükten küçüğe işyerlerine birer delegelik ilave edilerek delege tam sayısı tamamlanır.

d) Şube Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi şube yönetim kurulunca işyerlerinde seçimden 7 gün önce ve 3 gün süre ile ilan edilir. İlan tarihi ile seçim tarihi arasında üyeliği gerçekleşen işçiler de seçime katılırlar. Delege seçimleri Şube Genel Kurul tarihinden en geç 15 gün önce bitirilecek şekilde tamamlanır.

e) Delegeliğe aday olacaklar en geç seçimden bir gün öncesine kadar şube başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Oy pusulası soyadı sırasına göre düzenlenir. Seçim, varsa bir Genel Yönetim Kurulu Üyesi, yoksa Şube Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir üyenin başkanlığında, üyeler arasından açık oyla seçilecek 2 üyeden oluşan kurul tarafından yapılır. Delege seçimi, gizli oy açık sayım yöntemi ile yapılır. Oylar resmi geçerliliği olan bir hüviyet ibraz edilerek kullanılır. Seçilecek sayıdan fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile üzerinde herhangi bir işaret olan pusulalar geçersiz sayılır.

 

MADDE - 26) ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

a) Şube Genel Kurulu en geç dört yılda bir Merkez Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç ay önce toplanır. Toplantı tarihi, Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Gündemi ve yapılacağı yer şube yönetim kurulunca saptanır.

b) Şube Genel Kurulunun gündemi, yer, gün ve saati ile üye ya da delege listesi, çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, iki nüsha olarak, toplantıdan en az 15 gün önce Şube Genel Kurulunun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir.

c) Şube Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde, delege ya da üye tam sayısının en az 1/3’ü ile yapılır.

d) Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4’ünden az olamaz.

e) Şube Genel Kuruluna sunulacak Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu raporunun delegelere ya da üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

f) Şube Genel Kurul çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

g) Şube Genel Kurulu Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Şube genel kurulunda alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul karar defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.

h) Şube genel kurulunda hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10’unun yazılı istemi ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

ı) Şube genel kurulu gündemindeki konuları ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları genel kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

 

MADDE - 27) ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Gündemi onaylamak ya da hazır bulunanların 1/10’unun yazılı istemi ile istenilen gündem maddesini eklemek.

b) Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

c) Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

d) Delegeler ya da şubeye kayıtlı üyeler arasından gizli oyla şube başkanı ile birlikte şube yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerini ve genel merkez genel kurul delegelerini seçmek.

 

MADDE - 28) OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU

Olağanüstü Şube Genel Kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

a) Şube Yönetim ya da Denetim Kurulu kararı ile,

b) Şube Genel Kurul delegelerinin ya da üyelerinin 1/5’inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

c) Genel Yönetim Kurulu kararı ile,

d) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna bir önceki genel kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sınırları içindeki üyeler katılır.

e) Olağanüstü Şube Genel Kurulu gündemi ile bağlıdır.

f) Olağanüstü Şube Genel Kuruluna çağrı şube yönetim kurulu veya Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

g) Olağanüstü Şube Genel Kurulu, istem gününden başlayarak en geç altmış gün içinde toplanır.

h) Talep tarihi itibariyle olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez, ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

 

MADDE - 29) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube yönetim kurulu, şube başkanı ile birlikte 5 üyeden oluşur. 5’de yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu üye sayısı her halde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği 5’den fazla olamaz. Şube yönetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olması durumunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır. Şube yönetim kurulunun şube başkanı veya unvanlı üyeliklerinde boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağrılıp bu unvanlı üyelerin seçimi yapılır.

 

MADDE - 30 ) ÜCRETLİ YÖNETİCİ (PROFESYONEL) ŞUBE KADROLARI

Şubenin faaliyet alanındaki toplu sözleşme yapmaya yetkili işyerlerindeki toplam üye sayısı;

a) 500-1000 olan şubelerin şube başkanları,

b) 1001-2500 olan şubelerin şube başkanları ile şube sekreterleri,

c) 2501'den fazla olan şubelerin şube başkanı, şube sekreteri ve şube saymanı üyeleri

Genel Yönetim Kurulu kararı ile Sendikanın ücretli yönetici (profesyonel) kadroları olarak görev yaparlar.

Şubenin örgütlenme çalışmaları ve etkinliği göz önünde bulundurularak yukarıda belirlenen üye sayılarına bağlı kalmaksızın Genel Yönetim Kurulu kararı ile Şubelere ücretli yönetici kadroları verilebilir. Ancak şubelere tahsis edilen bu kadroların devamlılığı bir yıllık süre sonunda yukarıda belirlenen şube üye sayısı koşulunu sağlamasına bağlıdır.

 

MADDE - 31) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube yönetim kurulu onbeş günde bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı şube sekreteri yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını oluşturur.

Kararlar, karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların deftere yazılması Sekreterin görevidir.

Şube yönetim kurulu gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

Şube yönetim kurulu, toplantılarına oy hakkı olmaksızın şube yönetim kurulunun yedek üyeleri de çağrılıp, katılabilir.

 

MADDE - 32) ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) İlk toplantısında, üyeleri arasından, bir sekreter ve bir sayman seçmek,

b) Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,

c) Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,

d) Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

e) Genel yönetim kurulu kararlarını uygulamak, genel yönetim kurulunun yetki vermesi durumunda işyeri temsilcileri seçimini yaparak genel başkanlığa bildirmek,

f) Şube sınırları içinde, çerçevesi genel yönetim kurulunca saptanan eğitim çalışmaları yapmak,

g) Şube içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, genel yönetim kurulunun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,

h) Şube denetim kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüzlükleri genel yönetim kuruluna bildirmek,

ı) Şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını genel yönetim kurulundan istemek,

i) Şube disiplin kurulu kararlarını uygulamak,

j) Şube harcamalarını onaylamak,

k) Tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

 

MADDE - 33) ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a) Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak, şubeyi temsil etmek,

b) Şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c) Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak,

d) Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

e) İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,

f) Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,

g) Genel yönetim kurulu kararları ile Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

h) Gerektiğinde, sonradan şube yönetim kurulunun onayı alınmak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarına kadar harcama yapmak.

 

 

MADDE - 34) ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube denetim kurulu şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

 

MADDE - 35) ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Şube yönetim kurulu çalışmalarının genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için şube yönetim kuruluna öneride bulunmak,

c) Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna ve genel yönetim kuruluna, dönem sonunda da bir örneği genel yönetim kuruluna gönderilmek üzere şube genel kuruluna rapor vermek,

d) Şube yönetim kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak,

e) Gerektiğinde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

 

MADDE - 36) ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube disiplin kurulu şube genel kurulunca seçilen 3 üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır.

Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelikle ve ivedilikle görüşür.

Şube disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olur ve kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilir.

 

MADDE - 37) ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube disiplin kurulu şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir.

Şube disiplin kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere genel yönetim kuruluna gönderilmesi için şube yönetim kuruluna verir.

Şube disiplin kurulunca verilen kararlar şube yönetim kurulunca uygulanır.

 

 

MADDE - 38) BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu, Genel Başkan’ın yönetiminde, genel yönetim kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşur.
Başkanlar kurulu, bir tanesi şube sekreterlerinin de katılımı ile genişletilmiş olarak yılda en az iki kez yapılır. Ayrıca genel yönetim kurulunun gerekli gördüğü zamanda toplanır. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

MADDE - 39) GENEL TEMSİLCİLER KURULU

Genel temsilciler kurulu, Genel Başkan’ın yönetiminde, genel yönetim, genel denetim ve genel disiplin kurulu üyeleri, şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile işyeri sendika baştemsilcilerinden, baştemsilciliğin bulunmadığı işyerlerinde temsilcilerden oluşur. Genel temsilciler kurulu, yılda en az bir kez yapılır.

Genel temsilciler kurulu, Genel Yönetim Kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.

MADDE - 40) ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

Şube temsilciler kurulu, şube başkanının yönetiminde şube yönetim, şube denetim ve şube disiplin kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşur. Yılda en az bir kez yapılır.
Şube temsilciler kurulu, şube yönetim kurulu kararı ve hazırladığı gündem uyarınca toplanır.
Ayrıca şube yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda ya da örgütlü olunan işyerlerindeki işyeri sendika temsilcilerinin 1/3’ünün yazılı talebi halinde sendika baştemsilci ve temsilcileri toplantıya çağırabilir.

 

MADDE- 41) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ

Mevzuat, Tüzük, yönetmelikler, toplu iş sözleşmesi ve yetkili organların kendilerine verdiği görevleri yerine getirmek üzere Sendikanın yetkili olduğu işyerlerindeki seçilme şartlarını taşıyan üyeleri arasından seçimle belirlenen işyeri sendika temsilcileri, Genel Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılarak göreve başlar. İşyeri sendika temsilcilerinin niteliği, sayısı, belirlenmesi, görevleri ve çalışmalarına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

MADDE - 42) İŞYERİ DANIŞMA KURULU

İşyeri sendika temsilciliklerine bağlı bir danışma organı olarak 20'den fazla işçinin çalıştığı Sendikanın yetkili olduğu işyerlerindeki üyeleri arasından seçimle belirlenen İşyeri Danışma Kurulu üyeleri, Genel Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılarak göreve başlar. İşyeri Danışma Kurulunun niteliği, sayısı, belirlenmesi, görevleri ve çalışmalarına ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.

 

MADE - 43) UZMANLIK DAİRELERİ

Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için genel yönetim kurulu kararı ile uzmanlık daireleri oluşturulur. Her uzmanlık dairesinin kuruluşu görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.

Uzmanlık daireleri genel yönetim kurulu kararı ile kurul üyelerinden birisine bağlanır.

 

 

BÖLÜM III

GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE - 44) GELİRLER

Sendikanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Üyelik ödentisi (aidatı): Aylık üyelik ödentisi, bir günlük brüt çıplak ücretin %80’i (yüzde sekseni) tutarındadır. Üyelik ödentisi her durumda ulusal çapta belirlenmiş yasal günlük brüt asgari ücret tutarının 2,5 (iki buçuk) katını geçemez.

b) Dayanışma ödentisi (aidatı): Aylık dayanışma ödentisi, bir günlük brüt çıplak ücretin %80’i (yüzde sekseni) tutarındadır.

c) Mal varlığı gelirleri: Sendikanın mal varlığı gelirleri para ve taşınır-taşınmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,

d) Yasal bağışlar,

e) Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,

f) Genel yönetim kurulu tarafından kabulü uygun görülen, gerçek ve tüzel kişilerden ve sendikanın üyesi bulunduğu Konfederasyon ile uluslararası örgütlerden sağlanan yasal bağışlar.

 

MADDE - 45) GELİRLERİN KULLANILMA YÖNTEMİ

a) Sendikanın gelirleri, yasanın öngördüğü bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Sendikanın kasasında zorunlu giderler için asgari ücretin 10 (on) katı tutarına kadar nakit para tutulabilir.

Şube kasasında zorunlu giderler için 2 (iki) asgari ücret tutarına kadar nakit para tutulabilir.

b) Sendika adına para çekmek ve her türlü mali muamelat, genel başkan, genel sekreter ve mali daire başkanından birisinin imzası bulunmak koşulu ile, iki yönetim kurulu üyesinin imzası ile olanaklıdır.

 

MADDE - 46) GİDERLER

a) Harcamalar bütçeye uygun olarak genel yönetim kurulu kararı ile yapılır.

b) Ödenti ve diğer gelirlerin en az %10’u eğitime ayrılır.

 

 

 

BÖLÜM IV

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE - 47) TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR

A) Aşağıda belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur.

1) Genel kurul, genel yönetim kurulu, genel denetim ve genel disiplin kurulu karar defterleri,

2) Üyelerle ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt defteri ve üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,

3) Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir,

4) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri,

5) Zimmet defteri,

6) Bilanço ve kesin hesap defterleri,

7) Gelen evrakın aslı giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

8) Genel yönetim kurulu kararı ile bastırılan sıra numaralı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile giderlerin fatura ve belgelerinin saklanacağı dosyalar,

9) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzemenin kayıt edildiği demirbaş eşya defteri.

B) Yukarıda (1), (2), (3), (4) sıra numaralı bentlerde yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen 15 gün içinde notere onaylattırılır.

C) Şubelerde tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar genel yönetim kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

MADDE - 48) SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜCRET VE KIDEM TAZMİNATI

a) Sendikada ücretli çalışan seçilmiş yöneticilere ödenecek her türlü ödemeler ile ücret, yolluk ve diğer ödemeler bütçe ile belirlenir ve bu esaslara göre ödeme yapılır.

b) Sendikanın seçilmiş ücretli kadrolarında çalışan yöneticilerin ölüm, yeniden seçilememe ve çekilme (istifa) gibi nedenlerden herhangi birisi ile görevlerinden ayrılmaları veya ücretli iken ücretsiz (amatör) yönetici konuma geçmeleri durumunda, görevde geçen her bilfiil çalışma yılına karşılık 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı ödenir. Her koşulda, ödenecek kıdem tazminatı, yasal kıdem tazminatı tavanını geçemez.

 

MADDE - 49) YÖNETMELİKLER

Sendikanın amaçlarının gerçekleşmesi, çalışmaların daha düzenli yürütülmesi için bu Tüzüğe aykırı olmayan yönetmelikler düzenlenerek uygulanabilir. Bu Tüzükte öngörülen yönetmelikler, genel yönetim kurulu tarafından öncelik sırasına göre hazırlanıp karara bağlanır ve yürürlüğe konur. Uygulamaya konulan yönetmelikler, bu tüzüğün ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE - 50) SEÇİMLERDE KULLANILACAK OY PUSULASI

Sendikanın ve şubelerin zorunlu organlarına ve üst kurul delegeliklerine yasa ve bu tüzük hükümleri esaslarına göre genel kurullarca yapılacak seçimlerde kullanılacak oy pusulası, asıl ve yedek bütün adayların yer alacağı tek bir birleşik liste olarak düzenlenir ve İlçe Seçim Kurulu’na verilir.

 

MADDE - 51) FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Sendika tüzel kişiliğinin sona ermesine karar verilmesi durumunda, sendikanın tüm  mal varlığı üyesi bulunduğu üst kuruluşa aktarılır.

Devir, konfederasyonca kabul edilmez ise, tasfiye sonucunda kalacak paralar İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılır ve mallar Türkiye İş Kurumu’na devredilir.

 

MADDE - 52) ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ

Sosyal-İş Sendikası, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonları (DİSK) üyesidir.

 

MADDE – 53) REDAKSİYON

Anatüzüğün madde numaralarını, maddelerin sıralamasını tespit etmeye ve kendi içinde numaralandırmaya, madde anlamını ve esasını bozmayacak şekilde yazım hatalarını düzeltmeye ve yasal değişikliklerin Anatüzüğe işlenmesine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

 

MADDE - 54) SENDİKANIN KURUCULARI

 

ADI SOYADI

 

D.YERİ/D.YILI

 

BABA ADI

 

İŞYERİ ADRESİ

 

EV ADRESİ

Vedat YARKIN

İstanbul/1331

Remzi

SSK Ank. Şb.

K.Esat Bağlar Cd. No:30

Sema ÇINAR

Adapazarı/1931

Sadi

SSK Gn.Md.Tah.İş.Şf.

Arzu Sk. 13-3 Ankara

Adnan SÜER

Hadim/1931

A.Rıza

SSK Gn.Md.İşl.Ms.M.Y.

Varlık Mh.5.Bl.105 Ank.

Memduh YELEKÇİ

Erzurum/1935

Ömer

SSK Gn.Md.Şef

Varlık Mh.2.Bl.34 Ank.

İsmail YILDIZ

Kayseri/1936

Rıza

SSK Ank.Şb.Rap.

Atom Sk.2/4 Cebeci/Ank.

Erol İLLEZ

Avanoz/1933

Zeki

SSK Gn.Md.Tah.Şefi

Cebeci Evrak Sk.24/B Ank

Turan GÜRELLİ

Bursa/1341

Faik

SSK Gn.Md.Tah.Rap.

Seyranbağları Cd.16/11 Ank.

Ramazan MURATLI

D.Bakır/1939

İsmail

SSK Gn.Md.Fiş.Mem.

Koop.Ev.8. T.Çayır/Ank.

Sedat POLAT

Çermik/1928

Refet

SSK Ank.Şb.Memur

B.Evleri 1.Cd. 69 Ank.

İbrahim GÜLBAY

Ankara/1340

Ali

SSK Ank.Şb.Memur

Cebeci Cd. 76/6 Ank.

Cengiz AYNUR

Zonguldak

Ahmet

SSK Çank.Şb.2.Müdür

Akyüz Sk.31/4 Ank.

Okay KARAYALÇIN

Samsun/1939

Sabri

SSK Çank.Şb.İşy.Şefi

Kızılırmak Cd. 12/10 Ank.

Rafet ÇALTUĞ

Salihli/1935

Osman

SSK Çnk.Şm.İş.Şefi

Çelikkale Sk. 15/1 Ank.

Nihat GÜNGÖR

Erbaa/1931

İzzet

SSK Çank.Şb.İşv.Şef

Y.Mah. Serdar S.80/A Ank

Gürbüz ERSAN

Kırşehir/1929

Ahmet

SSK Em.Şb.Şefi

Ataköy 3.Mh. 63/9 İst.

İdris TÜRK

Y.İstanbul/1931

Hasan

SSK Fatih Şb.Şefi

Arpa Emini Mh.Albaa Sk.İst.

Hikmet AKIN

Giresun/1931

Yahya

SSK Em.Şb.Şef.Md.

Selimpaşa Sk. 24/4 İst.

Nezihi ARDA

Bolu/1927

Ali

Ssk Ank.Hast.Şefi

Keçiören Mecidiye 17 Ank.

Memduh TÜFEKÇİ

Malatya/1930

M.Ahmet

SSK Çn.Şb.Şefi

Maltepe Tencer Sk.15/4 Ank.

Suavi SAVCI

D.Bakır/1929

Hüseyin

SSK Çan.Şb.Şef

Akay 10/9 Ank.

Erol KINIK

Kınık/1935

Mustafa

SSK Ank.Şb.Şef

Ziraat Mh.Sağlık Sk.20/3 Ank

Muzaffer ÖZTÜRK

K.Hamam/1936

İbrahim

SSK Ank.Şb.Şef.Muv.

Aydınlık S.Üçyıldız Cd.No:4 Ank.

Oktay TAN

İzmir/1937

Süleyman

SSK Ank.Şb.Şef.Muv.

Aydınlık Aralık Sk.3/3 Ank.

Muhittin ÇEVİK

Yozgat/1340

Ş.Ali

SSK Ank.Şb.Md.

Saimekadın K.Tepe 884 Ank.

Nihal ERİM

İstanbul/1927

Nihat

SSK Em.İnş.Md.Şef

Yıldız Cd.54/6 İstanbul

Kubilay ESEN

Kırşehir/1932

Kemal

SSK Gn.Md.Ma.Md.Şef

K.Esat Belligün Sk.11 Ank.

Uraz TANTUĞ

İstanbul/1938

Tacettin

SSK Gn.Md.Mal.Md.Şef

Adakale Sk.3/9 Ank.

Halil AKER

İstanbul/1935

Ahmet

SSK Beyoğlu Şb.Şef

H.Sütlüce Ş.Rıza Sk.22 İst.

H. Karadeniz

Görele/1931

Tahsin

SSK Fatih Şb.Rap.

Fatih Mh. 27. M.Sk.Blok 54 İstnbul

F. ŞİMŞEK

Ürgüp/1952

A.Osman

SSK Ulus Hst.Şef

Varlık Mh. 1.Bl.No:24 Ank.

Yunus IŞIK

G.Hane/1922

Mürsel

SSK Gn.Md.Hukuk Rap.

Varlık Mh.1.Bl. 24 Ank.

İlyas ACAR

Zonguldak/1930

Halit

SSK Gn.Md.Em.Md.Ef.

İmrahor Cd.Kard. Apt.100/9 Ank

Rıfat MUTLU

Sivas/1930

A.Ferit

-

Yeşiltepe Koop.Ev.Blok 108 Ank.

Necdet BİNER

İstanbul/1925

M.Emin

SSK Çn.Şb.Şef

Emek Mh.75.Sk.74/2 Ank.

Nurettin TÜMER

Kayseri/1933

Mustafa

SSK Ulus Hast.Şef

-

Mehmet ALTAY

Kırşehir/1338

Halit

SSK Ulus Hast. Memur

Gültepe No:198 Ank.

Yaşar ÖZTÜRK

Pozat/1928

Hüseyin

SSK S.Pazarı Dsp.Mem.

Kavacık Sub.evl. Bando S.31 Ank.

Saim KURT

Arhavi/1921

Bahri

SSK Çn.Md.Muv.Şef

İmrahor Cd.Tepe Sk.11/3 Ank.

Varol SARAÇOĞLU

Kemah/1928

Ramis

SSK Gn.Md.

Ar Sk. 21/2 Ank.

Erol SARAÇOĞLU

Erzincan/1942

Ramis

SSK Gn.Md.

Ar Sk. 21/2 Ank.

Aytekin TECER

Sivas

M.Ragıp

SSK Ank.Şb.Şef

2.Dedeefendi Sakarya 4/14 Ank.

S. YAVUZ

Nazilli/1942

Hasan

SSK Ank.Has.İd.Md.

B.Evler Uzayan Sk.65 Ank.

Orhan ÖCAL

Kırşehir/1932

Abdurrahman

SSK Gn.Md.Rap.

Cebeci Keskin Sk.18/4 Ank.

M.N.İPEKÇİOĞLU

Kulu/1923

A.Sellar

SSK Gn.Md.Şef

Bahadır Sk.Türkeri Ap.16/2 Ank.

Şemsettin BAŞER

Yozgat/1923

Rıza

SSK Gn.Md.Th.Rap.

Varlık Mh.1.Bl.23/1 Ank.

M.Çetin KAYA

Giresun/1926

Mehmet

SSK Gn.Md.Tevzi Me.

K.Dere Büklüm Sk. 90/13 Ank.

Hüseyin GÜNHAN

Erzincan/1331

İsmail

SSK Ank.Şb.Mem.

Emek Mh. 4.Cd. 66.Sk.22 Ank.

Hulusi ÖZEN

Ş.Karahisar/1938

Avni

SSK Ank. Şb.Memur

A.Evler Dulda Sk. 50 Ank.

Yusuf BENLİ

Kalecik/1935

Hakkı

SSK Ank.Şb.Memur

Y.Mah.Özen Apt.23 Ank.

Mustafa Kemal ÖZVEREN

Bodrum/1331

Asaf

SSK Ank.Şb.Memur

Gayret Mh.C.4/4 Ank.

H. DÜNDAR

İstanbul/1939

M.Nurettin

SSK Beyoğlu Şb. Memur

Akçakdam Sk.8/1 Cihangir/İst.

Cemal DİRİKAN

İstanbul/1929

Fehmi

SSK İst.Av.Huk.İş.

Lütfüpaşa Sk.Marter Ap.17 İst.

Ataullah SALT

Maraş/1334

-

SSK Beyoğlu Şm. Rap.

Vatansever Sk.No:42 İst.

Ersin CAN

İstanbul/1936

Celalettin

SSK Beyoğlu Şb.

Saraçhanebaşı S Bl. Ap.1/15 İst.

Bülent OLCAR

Balıkesir/1933

Sait

SSK Beyoğlu Fiş Mem.

Esentepe Emekli Şb.26/4 İst.

Oktay ESEN

İstanbul/1928

Hüsnü

SSK Beyoğlu Fiş Mem.

Cerrahpaşa Terhane Mek.Sk.4/6İst.

Tevfik CAN

Biga/1923

Ali

SSK Gn.Md.Rap.G

Gülveren Sb.Ev.44/5-B Ank.

Cemal YÜKSEL

D.Bakır/1926

Fahri

SSK Tah.Şb.Fiş Mem.

S.Bağları Bağlar Cd.69/A Ank.

Necdet AKSON

Ankara/1923

Abdülcebbar

SSK Gn.Md.Mak.Şb.Şef

Selanik Cad.Hatay Sk.7/7 Ank.

Hikmet AYTEMİZ

Maraş/1336

Abdülkadir

SSK Çn.Şb.Ay.

Arslanhane Cami Mete Sk.15Ank.

Faik ŞENER

Elbistan/1331

Mustafa

SSK GN.Md.Muh.

Y.Mah.Dereboyu Sk.76 Ank.

S. ALBAYRAK

K.Hamam/1340

Ahmet

SSK Gn.Md.İdare Ami.

K.İçi Yenituran N.214 Ank.

Baki TEMİZ

D.Bakır

-

SSK D.Bakır Şb.Şef

Ali Emiri1.Sk.K.3 D.Bakır

Orhan AKINCI

Rize

-

SSK Gn.Md.Aktüer

K.Esat Bardacık Sk.34/4 Ank.

C. ERKORKMAZ

İstanbul

-

SSK Kadıköy Şb.Rapor.

Kadıköy Canan Sk.5 İst.

Ali Rıza EKE

İstanbul

-

SSK Kadıköy Şb.Şef

Alıntepe Tevfik Sağlam Cad.2 İst.

 

MADDE - 55) YÜRÜRLÜK

Anatüzüğün 9-10 Ocak 2016 tarihli Olağan Genel Kurulu’nda değiştirilen tüm maddeleri, Olağan Genel Kurul tarafından kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer ve uygulanır.

 

 

Paylaş